Moje pravice

Pravica do umetne prekinitve nosečnost in pravice, ki jih pri tem imamo, so v Sloveniji določene z ustavo in zakoni. Poznavanje zakonskih določb in razumevanje zapisa v ustavi je lahko tesno povezano z našimi konkretnimi izkušnjami. Že samo zavedanje, da ta določila obstajajo, nam omogoča, da zahtevamo drugačno obravnavo in da pri nekaterih stvareh tudi vztrajamo. Pravice nam najlažje kršijo, če jih ne poznamo.

Ker se o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in izvedbi splava v naši družbi ne govori pogosto, ženske pogosto ne vedo, kaj jim v postopkih pripada, kaj vse lahko od zdravniškega in drugega medicinskega osebja pričakujejo oziroma zahtevajo. Tu smo, da pri tem pomagamo.

PRAVICA DO SVOBODNEGA ODLOČANJU O ROJSTVU OTROK

Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno.

Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.

(Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991: 55. člen URS)

Svobodno odločanje o rojstvu otrok je v Sloveniji vpisano v ustavo, iz katere izhaja zakonodaja, povezana s pravico žensk, da se svobodno odločajo tudi za umetno prekinitev nosečnosti. Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok pa zajema še druge pravice, ki so ključne za njeno uresničevanje in svobodno načrtovanje prihodnosti. Da ne bi bilo dvoma o pomenu 55. člena, ki ustvarja podlago za nadaljno, podrobnejšo ureditev področja v zakonu, je Ustavna komisija dodala pojasnilo:

“Svoboščina iz 55. člena zajema tudi pravico človeka do ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti, do preprečevanja zanositve, kar obsega kontracepcijo in sterilizacijo, ter pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti. Država zagotavlja dostopnost zdravstvenih in drugih storitev za uresničevanje teh pravic.” (Nastajanje slovenske ustave: izbor gradiv Komisije za ustavna vprašanja (1990-1991), II zvezek)

BREZPOGOJNA PRAVICA DO SPLAVA (DO DESETEGA TEDNA NOSEČNOSTI)

Pravica do umetne prekinitve nosečnosti izhaja iz Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je odločanje o rojstvih otrok v Sloveniji svobodno. To pomeni, da država s svojimi politikami in pravnimi instrumenti v odločanje o rojstvu otroka ne posega neposredno. Prav tako Ustava nalaga državi pozitivno obveznost, da zagotovi ustrezne zdravstvene, kadrovske, socialne (…) razmere za uresničevanje te pravice.

Umetna prekinitev nosečnosti se opravi na zahtevo nosečnice, če nosečnost ne traja več kot 10 tednov. Zahteva za prekinitev se šteje tudi kot izjava volje za opravitev posega, skupaj z zahtevo pa mora biti priložen tudi izvid o trajanju nosečnosti. 

V primerih kjer obstajajo določena zdravstvena tveganja za nosečnico se sestane Komisija prve stopnje, kjer je prisotna tudi nosečnica. A končna odločitev za prekinitev nosečnosti do 10. tedna je izključno na strani nosečnice. 

Mladoletna oseba o splavu odloča samostojno, za poseg ni potrebno soglasje staršev ali skrbnikov. Praviloma zdravstvena institucija o posegu zdravstveni zavod obvesti njene starše/skrbnike, a se pri tem obvestilu upošteva željo nosečnice. 

(17. do 30. člen : http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO408, Navodila za izvrševanje ZZUUP)

OMEJENA PRAVICA DO SPLAVA (PO DESETEM TEDNU NOSEČNOSTI)

Kadar nosečnost traja več kot 10. tednov, so tveganja za zdravje nosečnice večja in je pravica do svobodnega odločanja o splavu omejena. O posegu odloča komisija 1. stopnje, ki lahko zahtevo nosečnice zavrne, ta pa se lahko na odločitev pritoži na komisijo 2. stopnje, ki mora o zadevi odločiti v roku 7 dni. Komisiji bosta poseg ocenili z vidika tveganja za zdravje in bosta zahtevo za poseg dovolili le, “če je nevarnost posega za zdravje in življenje nosečnice in njena nadaljna materinstva manjše od nevarnosti, ki grozi nosečnici ali otroku zaradi nadaljne nosečnosti ali poroda”. (Bahovec, E. Abortus, Lj 1991, str 135.)

V primeru odobritve zahteve se opravi poseg, po katerem ima pacientka pravico do ustrezne nege in hospitalizacije. Če komisija na 2. stopnji zavrne ugovor zoper odločitev prvostopenjske komisije, je nosečnica napotena na t. i. posvetovalnico za nosečnice.

(17. do 30. člen : http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO408, Navodila za izvrševanje ZZUUP)

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI PACIENTA IN POJASNILNA DOLŽNOST ZDRAVNIKA

Zakon (ZZUUP) določa tudi, da so zdravstveni delavci, socialni delavci in zdravstveni zavod dolžni nosečnico seznaniti s postopkom, posledicami in načini izvedbe splava. Pojasnila morajo biti po Zakonu o pacientovih pravicah podana “v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno.” (20./(2)). Pojasnilna dolžnost velja tudi s koncem posega, torej tudi o njegovi uspešnosti in morebitnih zapletih.

PRAVICA DO ZASEBNOSTI IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Spoštovanje pravice do zasebnosti je pomembno tudi pri izvedbi splava. Med posegom so zato lahko navzoči le zdravnik in zdravstveni delavci, ki opravijo poseg. Vse zdravstvene delavce veže tudi varovanje osebnih podatkov pacientov, ki so po naravi stvari zaupni.

PRAVICA DO IZOSTANKA NA DELOVNEM MESTU (BOLNIŠKA)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja pravico do bolniške, ki je ena izmed osnovnih delavskih pravic. V 167. členu (odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov) je zapisano, da je “delavec je upravičen do odsotnosti z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih, v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju”.

Zdravniki po posegu umetne prekinitve nosečnosti v povprečju priporočajo še do pet dni bolniškega dopusta.

PRAVICA DO ZDRAVSTVENIH POSTOPKOV BREZ BOLEČINE

Postopek umetne prekinitve nosečnosti s kirurško metodo je neboleč, saj poteka v kratkotrajni splošni anesteziji, občutki ob splavu s tabletko pa so podobni menstruaciji.

Ne glede na življenjsko zgodbo, družbeni status osebe, razloge, zakaj se je za splav odločila, in njeno informiranost ima medicinsko osebje dolžnost, da postopek izvede varno ter da pri postopku stori vse, da preprečuje ali lajša hujše bolečine, če do njih pride.

V Sloveniji osebam, ki opravljajo splav, pripadajo protibolečinske tablete in druga protibolečinska sredstva. Ta pravica ima jasno zakonsko podlago.

Protibolečinska sredstva lahko zahteva vsaka oseba ob postopku umetne prekinitve nosečnosti, medicinsko osebje pa ji je ta sredstva dolžno zagotoviti. Da so protibolečinska sredstva zagotovljena, opozarjajo tudi informacije za pacientke iz Splošne bolnišnice Novo mesto: “Bolečine bomo blažili z zdravili.”

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije se je temu zavezala tudi v Kodeksu etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije: ”Delovanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe mora temeljiti na odločitvah, ki pacientu krepijo, ohranjajo in obnavljajo zdravje ter lajšajo bolečine in trpljenje.”

Pravica do splava in na splošno do izvajanja medicinskih postopkov, tako da se preprečuje in lajša bolečine, je ena temeljnih pravic pacientov in temelj zdravniške etike.

UGOVOR VESTI NE SME VPLIVATI NA URESNIČEVANJE PRAVIC

Ugovor vesti je ustavna pravica vseh zdravstvenih delavcev in delavk, ki jo ureja zakon zdravstvenih delavcev. Mogoč je tudi pri izvedbi splava, če po oceni zdravstvenega delavca poseg ni v skladu z njegovo vestjo in s tem ne posega v pravice in svoboščine drugih. Ugovor vesti imajo lahko le fizične osebe, ne pa pravne osebe, kot so zdravstvene institucije, bolnišnice in klinike. O uveljavljanju ugovora vesti mora zdravstveni delavec obvestiti zdravstveni zavod, ta pa mora nosečnici zagotoviti nemoteno uresničevanje pravice. Tako ne sme biti nosčenica deležna nobenih negativnih posledic uveljavitve ugovora. Podobna določba velja tudi za dopustnost ugovora vesti za medicinske sestre in zdravstvene tehnike.

V primeru nujne medicinske pomoči odklonitev pomoči in uveljavitev ugovora vesti nista dopustna. 

(Zakon o zdravstvenih dejavnostih (ZZDej), Zakon o zdravniški službi (ZZdr), Kodeks medicinske etike zdravniških sester in zdravstvenih tehnikov)